• Fonezel Uragan Vozmozhostei
  • Fonezel Uragan Vozmozhostei

Fonezel Uragan Vozmozhostei

Fonezel Uragan Vozmozhostei

Color: white

International pedigree