•  Fonezel Nezhnaya Katarina

Fonezel Nezhnaya Katarina

International pedigree